Valberedning

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande och styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), stämmoordförande, arvodering och val av revisorer samt förslag till kriterier för valberedningen. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman. Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedning 2022

Årsstämman 2021 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av styrelsens ordförande, som inte ska vara ordförande i beredningen, samt två ytterligare ledamöter, varav en ska vara utsedd av bolagets största aktieägare, samt en ska vara utsedd av någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot.