Valberedning

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande och styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), stämmoordförande, arvodering och val av revisorer samt förslag till kriterier för valberedningen. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman. Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedning 2020

Årsstämman 2019 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2020 ska bestå av styrelsens ordförande, som inte ska vara ordförande i beredningen, samt två ytterligare ledamöter, varav en ska vara utsedd av bolagets största aktieägare, samt en ska vara utsedd av någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot.

I valberedningen 2020 ingår:

  • Julia Onstad, utsedd av Arctic Paper S.A.
  • Stefan Sundh, utsedd av PROAD AB
  • Per Lundeen, styrelseordförande i Rottneros AB

Valberedningen har utsett Julia Onstad till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2020 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar i instruktionen för valberedningen.

 

Årsstämman 2020 kommer att hållas 28 April i Söderhamn.