Valberedning

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande och styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), stämmoordförande, arvodering och val av revisorer samt förslag till kriterier för valberedningen. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman. Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedning 2021

Årsstämman 2020 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2021 ska bestå av styrelsens ordförande, som inte ska vara ordförande i beredningen, samt två ytterligare ledamöter, varav en ska vara utsedd av bolagets största aktieägare, samt en ska vara utsedd av någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot.

Rottneros AB (publ) (“Rottneros”) årsstämma kommer hållas onsdagen den 28 april 2021 i Söderhamn. Valberedningen är utsedd.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Rottneros årsstämma 2020 har valberedning utsetts inför årsstämman 2021.

I valberedningen ingår:
• Julia Onstad, utsedd av Arctic Paper S.A.
• Stefan Sundh, utsedd av PROAD AB
• Per Lundeen, styrelseordförande Rottneros AB
Valberedningen har utsett Julia Onstad till sin ordförande.

De två ägarrepresentanterna i valberedningen representerar cirka 58,2 procent av det totala antalet röster i Rottneros.
Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2021 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till rottneros@vinge.se eller per brev till: Valberedningen, Rottneros AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg, senast den 15 januari 2021.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2021 ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via epost till rottneros@vinge.se eller per brev till: Rottneros AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg, senast den 9 mars 2021, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till årsstämman 2021.