Revisorer

Rottneros revisorer väljs årligen vid årsstämman. Vid årsstämman den 2 maj 2019 omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som meddelat att auktoriserade revisorn Jan Malm fortsätter som huvudansvarig revisor.

Revisionsarbetet
Revisorerna granskar moderbolagets och koncernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Bolagets revisor är närvarande vid minst ett styrelsesammanträde varje år. Revisorerna är som regel också närvarande vid revisionsutskottets samtliga sammanträden och på årsstämman. Revisorn deltar vid årsstämman för att föredra revisionsberättelsen.

Revisor:
KPMG AB

Huvudansvarig:
Jan Malm
Auktoriserad revisor
Aktieinnehav: Inget