Ersättningar

Arvoden till styrelse och revisor
Årsstämman 2019 beslutade att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med följande oförändrade belopp: 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare ska arvode för utskottsarbete utgå med 20 000 kronor till vardera ledamot i revisionsutskottet samt med 10 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet. 

Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 27 500 kronor per person.

Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare
Årsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. Årsstämman 2019 beslutade om följande riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses för närvarande de åtta personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen och presenteras på bolagets hemsida och sidan 77 i årsredovisningen för 2018.

Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig lönedel, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig lön ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Den rörliga lönedelen, som är kontant, ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål och vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. För VD ska den rörliga lönedelen vara maximerad till 50 procent av den fasta lönen och för övriga ledande befattningshavare ska den rörliga lönedelen vara maximerad till 30 procent av den fasta lönen. Program för rörliga lönedelar bör utformas så att styrelsen vid exceptionella ekonomiska förhållanden, har möjlighet att villkora, begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lönedel om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

Uppsägningstiden ska vara mellan tre månader och ett år från befattningshavarens sida och mellan sex månader och två år från bolagets sida. VD ska ha rätt till avgångsvederlag och lön under uppsägningstid sammanlagt uppgående till ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från lägst 65 års ålder.

Frågor om ersättning till bolagsledningen ska behandlas av ersättningsutskottet. När det gäller ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, samt ersättning till VD ska detta beslutas av styrelsen. Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte. Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Lön och ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare under 2018 framgår av not 8 i årsredovisningen.