VD har ordet

LennartEberleh_500.jpg

Lennart Eberleh, vd och koncernchef Rottneros AB

"Vi fortsätter att arbeta mål­medvetet och strukturerat för att ytterligare förbättra säkerheten och öka kapacitetsutnyttjandet och därmed öka volymerna i våra nischer på ett hållbart sätt."

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017

YTTERLIGARE ETT KVARTAL MED EN PRODUKTION ÖVER 100 TUSEN TON

Under det andra kvartalet fortsatte den underliggande trenden med stigande produktionstakt i våra bruk. Rörelseresultatet ökade med MSEK 5 trots vissa negativa effekter från poster av oplanerad karaktär. Vi ser att de omfattande investeringarna inom ramen för Agenda 500 betalar sig i högre volymer, även om det oplanerade stoppet i Vallvik höll tillbaka tillväxten för kvartalet som helhet. Vi fortsätter att arbeta mål­medvetet och strukturerat för att ytterligare förbättra säkerheten och öka kapacitetsutnyttjandet och därmed öka volymerna i våra nischer på ett hållbart sätt.

Produktionen ökade med 1 procent i koncernen till 101 400 ton jämfört med fjolårets andra kvartal, trots en negativ påverkan om 4,5 procent från det oplanerade stoppet i Vallvik. I maj uppnådde dock bruket en rekordvolym för en enskild månad samtidigt som Rottneros Bruk uppvisade den högsta produktionen någonsin för ett enskilt kvartal. Det bekräftar att vi fortsätter att förflytta oss tydligt uppåt på volymkurvan. Samtidigt finns det mer att göra för att öka tillgängligheten och produktionen framöver.

Vårt målinriktade arbete betalar sig också när det gäller rörelseresultatet. Det ökade med MSEK 5 jämfört med andra kvartalet ifjol till MSEK 62 trots att det tyngdes av vissa poster av oplanerad karaktär som netto uppgick till cirka MSEK 5. De senare var främst kopplade till produktionsstoppet i Vallvik. Konfliktåtgärderna bland arbetsmarknadens parter i Göteborgs Hamn påverkade också negativt.

Fortsatt stabil marknad 
Marknaden är fortsatt stabil med en god balans mellan utbud och efterfrågan och vi är försiktigt optimistiska inför det tredje kvartalet. Vid utgången av andra kvartalet låg NBSK listpriset på USD 890, en uppgång med ca 7 procent. Det tillkommer dock nya volymer från flera nordiska aktörer under andra halvåret och 2018 vilket riskerar att påverka marknadsbalansen negativt längre fram.

Vårt utvecklingsområde Rottneros Packaging närmar sig nu byggstart av tillverkningslinjen för biobaserade livsmedelstråg i Sunne. Det finns en god efterfrågan i marknaden för hållbara förpackningslösningar och vi ser positivt på utvecklingspotentialen i detta nya segment.

Nyckelrekrytering till Vallvik
Rekryteringen av Michael Berggren som chef för Vallviks Bruk innebär ett viktigt steg för att vidareutveckla bruket. Även om vi har kommit långt återstår mycket arbete med att utveckla organisationen. Kontinuerligt kompetensarbete är avgörande för att öka tillgängligheten i bruken och optimera effekterna av våra investeringar.

Agenda 500
Inom ramen för Agenda 500 har styrelsen hittills fattat beslut om totalt ca MSEK 620 varav ca MSEK 460 är genomförda och resterande ca MSEK 160 kommer att utföras under 2017 och 2018. Företaget har en god likviditet. Som tidigare informerats arbetar vi med en utökad långfristig finansiering. Därmed säkerställer vi investerings­programmet samt får en ändrad kapitalstruktur.

Planeringen inför höstens underhållsstopp pågår för fullt. Rottneros Bruk genomför sitt stopp i september och Vallvik planerar att stoppa produktionen i början av det fjärde kvartalet. Kostnaden för dessa uppskattas till MSEK 10 respektive MSEK 55.

Det var glädjande att se så många aktieägare på årsstämman i Söderhamn. Möjligheten att se våra nya investeringar i samband med bruksvisningen i Vallvik bidrog säkert till den goda uppslutningen.

Sammanfattningsvis är det tydligt att vi har etablerat en ny nivå för tillgängligheten och produktionsvolymen i bruken. Det skapar fortsatta tillväxtmöjligheter, inte minst inom våra utvalda nischer. Vårt fokus är att ständigt optimera de faktorer vi själva kan påverka oavsett yttre faktorer. Detta är extra viktigt i ljuset av potentiellt ökande kostnader för våra insatsvaror som ved och el framöver. Vi står allt bättre rustade inför framtiden både när det gäller att möta potentiella utmaningar och att utnyttja våra möjligheter.

 

Lennart Eberleh

Augusti 2017