VD har ordet

LennartEberleh_500.jpg

Lennart Eberleh, vd och koncernchef Rottneros AB

"Vi har utmärkta möjligheter att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom ökade produktionsvolymer och ökad effektivitet i våra anläggningar. Vårt fokus är att ständigt optimera de faktorer vi själva kan påverka samtidigt som vi tar tillvara på de möjligheter som omvärlden ger oss."

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017

REKORDKVARTAL I VALLVIK

Vårt fokus på lönsam och hållbar tillväxt fortsätter med en tydlig trend mot stigande produktion. Under det tredje kvartalet noterade Vallviks Bruk ett nytt rekord för produktionen. Det bekräftar att våra strategiska investeringar inom Agenda 500 levererar kapacitetsökningar enligt plan. Kvartalets rörelseresultat minskade med 2 MSEK till 44 MSEK och hölls tillbaka av vissa händelser av oplanerad karaktär. Kostnadsutvecklingen är inte tillfredsställande. Vi har ökat vårt fokus på kostnaderna för att återgå till en normal nivå. Det gör vi på samma målfokuserade vis som har lett oss till den höjda produktionsnivån.

Koncernens produktion ökade med 12 procent till 102 500 ton, ytterligare ett kvartal där produktionen översteg 100 000 ton. Detta trots det årliga underhållsstoppet i Rottneros bruk. Det bekräftar att vi gradvis förflyttar oss mot högre produktionsvolymer. Det finns potential att öka tillgängligheten i våra bruk ytterligare framöver.

Vi är dock inte nöjda med kostnadsutvecklingen. Vi kommer lägga fokus på effektiviseringar framöver, på ett strukturerat och målmedvetet sätt. Vi ska därmed ta nästa steg för ökad lönsamhet utöver volymtillväxten som vi jobbat intensivt med de senaste 15 månaderna.

Den starka marknaden ger goda förutsättningar för lönsamhet, trots en svagare USD
Marknaden är fortsatt gynnsam med en bra balans mellan utbud och efterfrågan. Vi är därmed optimistiska inför det fjärde kvartalet. Dollarns försvagning mot kronan under sommaren har i viss mån vänt tillbaka under de senaste månaderna och har även motverkats av ett stigande massapris i USD. Sammantaget är de yttre förutsättningarna bra för att skapa såväl lönsamhet som tillväxt för koncernen.

Hållbarhet genomsyrar verksamheten
Hållbarhet är och förblir centralt i allt vi gör när vi fortsätter utveckla Rottneros. Under kvartalet var flera viktiga aktiviteter nära kopplade till detta. Investeringen i den helt biobaserade fastbränslepannan i Rottneros Bruk togs framgångsrikt i drift. Den nya pannan ersätter en gammal oljebaserad panna. Brukets energianvändning blir i praktiken helt fossilfri samt mer effektiv, vilket gör att brukets rörliga kostnader minskar med ca 25 MSEK per år.

Avtalet med RenFuel som vi tecknade i september innebär att vi ska börja leverera lignin från Vallviks Bruk. Ligninet börjar levereras under nästa år och kommer att användas till RenFuels ligninolja som i sin tur kan raffineras till förnybar bensin och diesel. Detta är onekligen en spännande marknad inför framtiden.

Rottneros Bruk genomförde sitt årliga underhållsstopp i september och Vallvik genomförde sitt stopp i början av det fjärde kvartalet. Båda löpte planenligt och kostnaderna för dem var i linje med våra prognoser, det vill säga 10 MSEK respektive 55 MSEK. I samband med stoppet i Vallviks Bruk i början av det fjärde kvartalet installerades en ny tvättpress som ger både högre produktionskapacitet och en minskning av utsläppen för att nå upp till nya högre miljökrav.

Finansieringen av Agenda 500 säkrad
I augusti slutförde vi finansieringen av vår strategiska handlingsplan, Agenda 500, genom emissionen av ett obligationslån om 400 MSEK inom ett ramverk på 600 MSEK. Därmed är våra expansionsinvesteringar under de kommande fyra åren finansierade fullt ut. Detta inom ramen för målsättningen att vi ska nå en produktionsvolym om minst 470 tusen ton vid utgången av 2021. Vi skapar också en mer optimal balansräkning genom ökad belåning. På så sätt ökas den potentiella avkastningen på aktieägarnas kapital, samtidigt som balansräkningen bibehålls på en solid och stark nivå.

När vi blickar framåt är förutsättningarna fortsatt gynnsamma för att kunna leverera på våra mål. Vi har utmärkta möjligheter att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom ökade produktionsvolymer och ökad effektivitet i våra anläggningar. Vårt fokus är att ständigt optimera de faktorer vi själva kan påverka samtidigt som vi tar tillvara på de möjligheter som omvärlden ger oss.

Lennart Eberleh

November 2017