VD har ordet

_img

Lennart Eberleh, vd och koncernchef

Återigen kan Rottneros visa upp ett rekordstarkt kvartal. Rörelseresultatet (EBIT) efter årets första tre månader uppgår till 141 (73) MSEK. Samtidigt har produktionen startat i framtidssatsningen Rottneros Packaging.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

NYTT REKORDSTARKT KVARTAL FÖR ROTTNEROS

Bra resultat och fortsatt starka finanser
Vi får bra betalt för våra produkter och en svag svensk krona hjälper till att dämpa den prispress som råder på marknaden. Ett synnerligen starkt resultat och bra kassaflöde stärker vår balansräkning ytterligare, och förstärker vår motståndskraft mot eventuella oroligheter i den globala ekonomin. 
Trots det får vi aldrig sluta att sträva efter att bli effektivare i alla led inom organisationen. Detta är ett arbete som ständigt pågår och aldrig får stanna av. Det känns tryggt att medarbetarna inom Rottneros är med på resan och förstår värdet av att vi alla jobbar så effektivt som möjligt.

När vi måste förhålla oss till råvarukostnader och marknadens betalningsvilja för våra produkter återstår egentligen bara ett verktyg vi själva direkt kan bestämma över: vår egen effektivitet.

Fokus på att hantera störningar
Trots det goda resultatet har det inte varit ett första kvartal helt fritt från bekymmer. Brister i kvaliteten på vedråvaran orsakade störningar i produktionen framför allt i Vallvik. 
Vintermånaderna kan vara besvärliga ur råvarusynpunkt, speciellt efter en sommar med extrem torka och skogsbränder. Det är dock ett område som vi med kraft angriper på två fronter för att minimera på sikt. Dels arbetar vi med våra råvaruleverantörer för att säkerställa kvaliteten. Dels uppgraderar vi fortlöpande våra egna anläggningar för att minska känsligheten för eventuella brister i råvaran. Det är en modernisering som pågår kontinuerligt och som ligger inom ramen för våra planerade årliga investeringar.

På det stora hela är virkesflödet gott och vinterns störningar har endast marginellt påverkat produktionsvolymen. Råvarukostnaden har i takt med hög efterfrågan inom hela den svenska skogsindustrin stigit under 2018, men prisökningarna har klingat av vilket är gynnsamt för vår verksamhet.

Vi hade också några utrustningsrelaterade störningar som höll tillbaka den positiva utvecklingen inom produktionen. Störningar som även medförde högre underhållskostnader. Det är frustrerande att vi inte kunnat öka produktionen när vi ser vilken kapacitet anläggningarna har när allt fungerar som det ska.

En god och säker arbetsmiljö samt höjd kompetens är områden som skapar förutsättningar för ett högre kapacitetsutnyttjande. Våra satsningar i dessa områden bidrar till medvetna kostnadsökningar.

Stabil efterfrågan med pressade priser
Efterfrågan och prisnivåerna på våra produkter är fortsatt god även om priserna har sjunkit sedan toppnoteringen vid årsskiftet. Så kan man summera marknaden just nu. 
Vi har en viss lagerökning jämfört med första kvartalet 2018, men det är inget som oroar då lagernivån har varit på samma nivå som under fjärde kvartalet 2018. Vi kan även se en stabilisering i Asien efter en längre tids nedgång. Vi ser med försiktig optimism att stabiliseringen ska följas av att efterfrågan kommer igång igen i Asien, vilket är positivt för prisutvecklingen i Europa och Nordamerika.

Full fart framåt för framtiden
Rottneros Packaging har flyttat in i nya funktionella lokaler i Sunne och startat den kommersiella tillverkningen av formpressade fibertråg. 
Parallellt med bygget av fabriken har organisationen förstärkts och är nu bemannad för produktion i treskift samt en fortsatt utveckling av verksamheten. Satsningen på Rottneros Packaging är helt i linje med vårt arbete för att tillfredsställa marknadens efterfrågan av produkter som är smarta för miljön och klimatet.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla mina kollegor som bidragit till detta fantastiska kvartal. Tack även till våra aktieägare, kunder, leverantörer och långivare.

Lennart Eberleh, VD och koncernchef