VD har ordet

_img

Lennart Eberleh, vd och koncernchef Rottneros AB

"Sammantaget var 2017 ett år av tydliga framgångar när det gäller produktionen, försäljningen och utvecklingen av koncernen för att möta framtida krav. Särskilt glädjande är de stora steg vi har tagit mot att minska CO2-avtryck, bland annat genom drifttagning av den nya biopannan i Rottneros Bruk."

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2017

VOLYMTILLVÄXTEN FORTSÄTTER

Vårt målmedvetna arbete och de strategiska investeringarna innebar en betydande produktionsökning i våra bruk under såväl det fjärde kvartalet som helåret. Resultatet hölls dock tillbaka av ökade kostnader. Inför 2018 har vi ett tydligt fokus på ökad lönsamhet genom effektivitetsförbättringar.

2017 var händelserikt med ett antal milstolpar som bekräftar att vi rör oss framåt i god fart. Vi lägger nu mycket kraft på att kartlägga hur vi kan effektivisera verksamheten. Detta sker parallellt med inriktningen mot tillväxt i våra utvalda nischer. Efter flera år av större kapacitetshöjande investeringar är vi nu på väg in i en fas där det gäller att optimera och konsolidera det som gjorts för att kunna generera högsta möjliga avkastning till våra aktieägare.

Den successiva uppgången under året innebar att koncernens produktion för helåret växte med 7 procent till över 400 000 ton. Under det fjärde kvartalet var ökningen drygt 8 procent. Vallviks årliga underhållsstopp ägde rum i oktober och gick enligt plan.

Kostnadsutvecklingen
Kostnaderna under Q4 tyngdes av både externa faktorer samt vissa poster av engångskaraktär. Det blöta och milda vädret under hösten och inledningen av vintern har lett till en situation med låga lager av massaved vid våra anläggningar i slutet av året och början av 2018. Vädret tillsammans med hög produktion i hela skogsindustrin har lett till stigande vedpriser vilket påverkade inköpskostnaderna negativt med cirka 5 MSEK jämfört med föregående kvartal.

Fokus på ökad lönsamhet
När vi kartlägger effektiviseringsmöjligheter gör vi det på ett systematiskt tillvägagångssätt liknande det som vi tillämpat för att öka produktionen. Den nya organisationen vi presenterade under kvartalet är ett led i detta genom att vi skapar en koncerngemensam försäljningsorganisation och tillsätter en platschef för respektive bruk. Syftet är bland annat att skapa tydliga ansvarsområden och på så sätt ge förutsättningar för ökad effektivitet över hela linjen.

Fortsatt stark marknad
Marknaden fortsätter ha en gynnsam balans mellan utbud och efterfrågan. Dollarns försvagning mot kronan under 2017 har motverkats av ett stigande massapris i USD. Efterfrågan drivs bland annat av en god tillväxt i den globala ekonomin. Därmed har Rottneros ett bra utgångsläge att generera lönsam tillväxt under 2018. Detta bekräftas av våra stabila orderböcker och den positiva utvecklingen inom våra olika nischer.

Utvecklingsprogrammet Agenda 500 följer planen
Under kvartalet fattade styrelsen beslut om ytterligare investeringar i de båda bruken som uppgår till totalt nästan 120 MSEK. I Rottneros Bruk kommer investeringssteg 2 genomföras i CTMP-linjen. Investeringen höjer kapaciteten med cirka 18 000 ton per år och beräknas tas i drift hösten 2018. Med utökad kapacitet säkerställer vi att Rottneros fortsätter vara en pålitlig leverantör av CTMP och en attraktiv partner för våra kunder. Vallviks Bruk kommer investera i ett svaggassystem för att uppnå kraven som är kopplade till miljötillståndet om ökad produktion som gavs 2016. Investeringen förväntas tas i bruk under slutet av 2018.

Ett framgångsrikt år
Sammantaget var 2017 ett år av tydliga framgångar när det gäller produktionen, försäljningen och utvecklingen av koncernen för att möta framtida krav. Särskilt glädjande är de stora steg vi har tagit mot att minska CO2-avtryck, bland annat genom drifttagning av den nya biopannan i Rottneros Bruk. Med en fortsatt stark marknad och vårt interna fokus på effektivitetsförbättringar finns det goda förutsättningar att ta koncernen till nästa nivå när det gäller effektivitet och lönsamhet.


Lennart Eberleh

Februari 2018