Bolagsstämma

Årsstämman, eller i förekommande fall extra bolagsstämma, är Rottneros högsta beslutande organ.

Årsstämman fattar beslut om bolagsordning, utser styrelse och styrelseordförande, väljer revisor, fastställer resultat- och balansräkning och beslutar om vinstdisposition och ansvarsfrihet, beslutar om valberedning, principer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare med mera.

 

Rottneros årsstämma 2019 kommer att hållas torsdagen den 2 maj 2019 i Sunne.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via epost till info@rottneros.com senast den 14 mars 2019, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@rottneros.com eller per brev till Rottneros AB, att: Valberedningen, Box 144, 826 23 Söderhamn, senast den 31 januari 2019.