Bolagsstämma

Årsstämman, eller i förekommande fall extra bolagsstämma, är Rottneros högsta beslutande organ.

Årsstämman fattar beslut om bolagsordning, utser styrelse och styrelseordförande, väljer revisor, fastställer resultat- och balansräkning och beslutar om vinstdisposition och ansvarsfrihet, beslutar om valberedning, principer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare med mera.

 

Rottneros årsstämma 2019 kommer att hållas torsdagen den 2 maj 2019 i Sunne. Nedan finner du mer information.